Arbetsfrågor: Hur ser det ut i din kommun/ditt landsting?

Arbetsfrågor: Hur ser det ut i din kommun?

För att kunna påverka kommunen/landstinget är det viktigt att vara kunnig och förberedd. Det blir man genom att ta del av den kunskap som redan finns. Hur ligger det till i din kommun i jämförelse med andra?

Frågor att ställa till kommunen/landstinget:

 • Finns det ett politiskt beslut fattat om genomförandet av Funktionsrättskonventionen i kommunen eller landstinget?

 • Har ni gjort någon kartläggning av hur kommunen/landstinget lever upp till Funktionsrättskonventionen?

 • Har ni beaktat de rekommendationer som FN-kommittén har riktat till Sverige vid den senaste granskningen?

 • Finns det någon plan eller strategi för genomförandet? Omfattas alla nämnder? Är resurser avsatta för genomförandet?

 • Vilka metoder och kunskaper använder ni för att säkerställa att Funktionsrättskonventionen används i kommunen/landstinget?

 • Hur involveras funktionsrättsrörelsen och personer med funktionsnedsättning?

 • Hur utbildar och fortbildar ni politiker och anställda om Funktionsrättskonventionen?

 • Hur samordnas arbetet med funktionsrättsfrågorna i er kommun/landsting?

 • Finns det särskilda tjänster/funktioner för samordning och koordinering av genomförandet av Funktionsrättskonventionen?

 • Hur följs arbetet upp? Finns det indikatorer utarbetade?

 • Är den statistik ni samlar in uppdelad efter kön, ålder och funktionsnedsättning?

Lämna en kommentar