Artikel 18 – Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap

Artikel 18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap

1. Konventionsstaterna ska erkänna rätten för personer med funktionsnedsättning till fri rörlighet, frihet att välja bosättningsort och till ett medborgarskap på lika villkor som andra, bland annat genom att säkerställa att personer med funktionsnedsättning:

a) har rätt att förvärva och ändra medborgarskap och att inte fråntas detta godtyckligt eller på grund av funktionsnedsättning,

b) på grund av funktionsnedsättning inte berövas sin rätt att erhålla, äga eller använda dokumentation om sitt medborgarskap eller annan identitetsdokumentation
eller sin rätt att utnyttja de gällande förfarandena, exempelvis immigrationsförfaranden, som kan behövas för att underlätta utövande av rätten till fri rörlighet,

c) har frihet att lämna vilket land som helst, även sitt eget, samt

d) inte godtyckligt eller på grund av funktionsnedsättning berövas rätten att resa in i sitt eget land.

2. Barn med funktionsnedsättning ska omedelbart registreras efter födelsen och ska ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om och bli omvårdade av sina föräldrar.

Vad innebär artikeln?

Artikel 18 handlar i grund och botten om ett förbud mot diskriminering – konventionen kräver lika rätt för personer med funktionsnedsättning som för alla andra människor.

 • Personer med funktionsnedsättning har rätt till rörelsefrihet på lika villkor som andra.

 • Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra välja sin bosättningsort.

 • Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett medborgarskap på lika villkor som andra: De har rätt att få och ändra sitt medborgarskap och får inte godtyckligt eller på grund av sin funktionsnedsättning berövas sitt medborgarskap.

 • Personer med funktionsnedsättning har rätt att få pass och legitimationskort på lika villkor som andra.

 • Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra använda sig av exempelvis migrations- och asylprocesser:

  Migranter, flyktingar och asylsökande med funktionsnedsättning ska få lämpligt stöd och skäliga anpassningar under de olika migrationsprocesserna. Dessa personer har rätt att få stanna i Sverige på lika villkor som andra. De får inte marginaliseras eller exkluderas på grund av sin funktionsnedsättning.

 • Personer med funktionsnedsättning har rätt att lämna vilket land som helst, även sitt eget.

 • Personer med funktionsnedsättning får inte godtyckligt eller på grund av sin funktionsnedsättning berövas rätten att resa in i sitt eget land.

 • Alla barn med funktionsnedsättning har rätt att registreras direkt efter födseln, få ett namn och ett medborgarskap. Detta innebär inte att alla barn som föds i Sverige har rätt till svenskt medborgarskap, utan att alla barn ska få något medborgarskap.

Rekommendationer till Sverige

Det finns inga rekommendationer från FN-kommittén som direkt hänvisar till artikel 18.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap”? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller ”Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap”? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Rachele Cera, ”Article 18 [Liberty of Movement and Nationality]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Lämna en kommentar