Artikel 33 – Nationellt genomförande och övervakning

Artikel 33 Nationellt genomförande och övervakning

1. Konventionsstaterna ska i enlighet med sina förvaltningssystem utse en eller flera kontaktpunkter inom regeringen för frågor som gäller genomförandet av denna konvention och ska på lämpligt sätt överväga att inrätta eller utse en samordningsmekanism inom regeringen för att underlätta därtill relaterad verksamhet inom olika sektorer och på olika plan.

2. Konventionsstaterna ska, i enlighet med sitt rättssystem och sitt förvaltningssystem, bibehålla, förstärka, utse eller inom konventionsstaten upprätta en mekanism, inklusive en eller flera oberoende mekanismer enligt vad som befinns ändamålsenligt för att främja, skydda och övervaka genomförandet av denna konvention. Vid utseendet eller upprättandet av mekanismen ska konventionsstaterna beakta de principer som hänför sig till statusen och funktionen hos de nationella institutionerna för skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna.

3. Det civila samhället, särskilt personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem, ska involveras i och fullt ut medverka i övervakningsförfarandet.

Vad innebär artikeln?

Enligt artikel 33 ska staten vidta åtgärder i syfte att skapa en eller flera centrala positioner inom statsförvaltningen som har befogenhet att säkerställa att funktionshinderfrågor integreras i policies och program. Dessa enheter eller funktioner bör vara placerade så nära den högst beslutande nivån som möjligt – gärna på departement som har ansvar för mänskliga rättigheter och lagstiftning.  

Staten ska också överväga att skapa en samordningsfunktion för att underlätta det tvärsektoriella arbetet med funktionshinderfrågorna, inom regeringen och mellan statens olika myndigheter. Det kan exempelvis handla om att se över lagstiftning och andra föreskrifter som berör personer med funktionsnedsättning, att svara för insamlandet av statistik och att ta fram periodiska rapporter till FN-kommittén. 

Den enhet som har huvudansvar för implementeringen av konventionen bör sitta som ordförande i samordningsfunktionen. Personer med funktionsnedsättning och funktionhinderrörelsen ska vara involverade i arbetet. Kön- och åldersperspektiv ska beaktas i involveringen av funktionshinderrörelsen.

För att uppfylla artikel 33 ska det finnas en övervakningsfunktion som främjar, skyddar och övervakar genomförandet av konventionen. De olika uppgifterna kan läggas på redan existerande institutioner. Staten kan också välja att inrätta en eller flera nya institutioner för att uppfylla kraven. Artikel 33 kräver att åtminstone en av dessa institutioner följer de så kallade ”Parisprinciperna”, som är antagna av FN:s generalförsamling. Parisprinciperna innehåller regler för hur den här typen av institution ska fungera.

Det här är några av de uppgifter som ska utföras av institutionerna:

 • Främja användningen av konventionen genom utbildning, information, rapporter, studier, uttalanden, forskning och annat.

 • Skydda konventionens rättigheter genom att granska och utreda eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter, ta emot enskilda klagomål och/eller ta emot gruppklagomål.

 • Övervaka hur konventionen genomförs i landet genom granskning och utvärdering.

Institutioner som uppfyller Parisprinciperna kallas för nationella institutioner för mänskliga rättigheter, NHRI. Parisprinciperna är inte juridiskt bindande, men det är bara om den nationella MR-institutionen följer Parisprinciperna som den får delta fullt ut i FN:s arbete. 

Sveriges regering har fattat beslut om att en NHRI ska inrättas i Sverige. 

Grundprinciperna skulle kunna beskrivas såhär:

 • MR-institutionen ska vara oberoende från regeringen. Den ska inrättas genom lag eller grundlag. Den ska inom sitt, i lagstiftning, angivna mandat själv kunna bestämma vad den ska göra. Regeringen ska inte ha möjlighet att påverka institutionen i dessa val.

 • MR-institutionens ledamöter ska representera en mångfald av representanter från civilsamhället.

 • MR-institutionen ska ha ett brett mandat. Detta innebär att kunna främja och skydda alla mänskliga rättigheter i landet, exempelvis att ha mandat att granska eventuella kränkningar och föreslå förändringar och förbättringar för riksdag och regering.

 • MR-institutionen ska ha tillräckliga resurser. Detta innebär att ha tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att effektivt kunna främja och skydda mänskliga rättigheter.

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén berör artikel 33:

 • Kommittén uttrycker oro över att konventionsstaten ännu inte infört en oberoende mekanism baserad på principerna om status och funktion för nationella institutioner med uppgift att skydda och främja de mänskliga rättigheterna (Parisprinciperna) för att övervaka genomförandet av konventionen.

  Kommittén uttrycker vidare oro över att samordningsansvaret vilar på Socialdepartementet i stället för på det departement som ansvarar för mänskliga rättigheter och diskriminering.

 • Kommittén rekommenderar att konventionsstaten inrättar en oberoende övervakningsmekanism i enlighet med Parisprinciperna som effektivt fullgör skyldigheten enligt konventionen.

  Uppföljning och spridning:

 • Kommittén anmodar konventionsstaten att följa kommitténs rekommendationer. Kommittén rekommenderar konventionsstaten att sprida rekommendationerna för övervägande och åtgärder till regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, tjänstemän inom berörda departement, lokala myndigheter, medlemmar av berörda yrkesgrupper, inom till exempel utbildningsväsende, sjukvård och rättsväsende samt till medier med hjälp av moderna sociala kommunikationsstrategier.

 • Kommittén uppmanar konventionsstaten starkt att involvera organisationer i det civila samhället, i synnerhet organisationer för personer med funktionsnedsättning, i utarbetandet av konventionsstatens andra periodiska rapport.

 • Kommittén anmodar konventionsstaten att sprida dessa sammanfattande slutsatser brett, inklusive till icke-statliga organisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, samt till personer med funktionsnedsättning och deras familjer, på nationellt språk och minoritetsspråk, 1 omfattar dels åtgärder för att integrera funktionshinder i verksamhet, dels särskilt riktade åtgärder för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning inklusive teckenspråk, och i tillgängliga format, och att göra dem tillgängliga på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Nationellt genomförande och övervakning?”

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.