Artikel 4 – Allmänna åtaganden

Artikel 4 Allmänna åtaganden

1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning.

I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

f) att genomföra eller främja forskning och utveckling av universellt utformade produkter, tjänster, utrustning och anläggningar enligt definitionerna i artikel 2 i denna konvention, som skulle fordra minsta möjliga anpassning och lägsta kostnad för att tillmötesgå de särskilda behoven hos en person med funktionsnedsättning, att främja tillgängligheten till och användningen av dem samt att främja universell utformning vid utveckling av normer och riktlinjer,

g) att genomföra eller främja forskning och utveckling av och främja tillgång till och användning av ny teknik, innefattande informations- och kommunikationsteknik, samt hjälpmedel som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning, med prioritering av teknik till överkomligt pris,

h) att lämna tillgänglig information till personer med funktionsnedsättning om hjälpmedel, innefattande ny teknik och andra former av stöd, service och tjänster,

i) att främja utbildning om de rättigheter som erkänns i denna konvention för specialister och personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning, så att de bättre ska kunna ge det stöd och den service som dessa rättigheter garanterar.

2. Med avseende på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter åtar sig varje konventionsstat att vidta åtgärder och till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete, för att trygga att rättigheterna gradvis förverkligas i sin helhet,
utan att det ska inkräkta på de åtaganden i denna konvention som är omedelbart tillämpliga enligt internationell rätt.

3. I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.

4. Ingenting i denna konvention ska inkräkta på bestämmelser som bättre främjar förverkligandet av rättigheter som tillkommer personer med funktionsnedsättning och som kan ingå i en konventionsstats lagstiftning
eller i internationell rätt som den staten är bunden av. Det ska inte förekomma någon inskränkning i eller något upphävande av någon av de mänskliga rättigheter eller grundläggande friheter som erkänns eller gäller i någon konventionsstat enligt lag, fördrag, bestämmelse eller sedvänja
under förevändning att denna konvention inte erkänner sådana rättigheter eller friheter eller att den erkänner dem i mindre utsträckning.

5. Bestämmelserna i denna konvention ska omfatta alla delar av federala stater utan inskränkning eller undantag.

Vad innebär artikeln?

Konventionen består av olika typer av rättigheter. Man skiljer mellan civila och medborgerliga rättigheter och de rättigheter som kallas sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

 • Civila och medborgerliga rättigheter blir i sin helhet omedelbart bindande för staten och ska genomföras omedelbart efter ratifikation. Exempel på denna typ av rättigheter är rätten till liv, förbud mot tortyr, rösträtt och likhet inför lagen.

 • Sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter ska däremot genomföras gradvis av staten. Detta innebär att stat, kommun och landsting har tid på sig att genomföra dessa rättigheter. Vad som krävs är att dessa rättigheter ska genomföras så fort som möjligt under användande av alla tillgängliga resurser.

  Exempel på sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter är rätten till det stöd som behövs för att kunna vara fullt ut delaktig och inkluderad i samhället, exempelvis personlig assistans. Det här är den sociala dimensionen av artikel 19.

Redan genomförda rättigheter får inte försämras

Redan genomförda rättigheter ska tillämpas fullt ut. Enligt huvudregeln får vare sig stat, kommun eller landsting försämra dessa rättigheter. Det finns undantag från denna princip.

Det mest relevanta undantaget gäller om staten befinner sig i, eller riskerar att hamna i, en allvarlig finansiell kris.

I en sådan situation får genomförda rättigheter tillfälligt begränsas.
Men staten ska först noggrant bedöma om begränsningen är tillåten och nödvändig sett till helheten av ramverket för mänskliga rättigheter. Staten ska också se till att begränsningen inte oproportionellt negativt påverkar personer med funktionsnedsättning.

En försämring av en redan genomförd rättighet som inte uppfyller dessa krav utgör en kränkning av den rättigheten.

Tillåtna begränsningar av rättigheter

Försämringar av redan genomförda rättigheter ska skiljas från tillåtna begränsningar.

Begränsningar får i vissa fall göras av rättigheter utan att detta varken är en försämring av en genomförd rättighet eller en kränkning.

Ett exempel är rätten till frihet, som får begränsas exempelvis för en person som döms till fängelse. Att låsa in den dömde är ingen försämring eller kränkning av personens rättighet utan betraktas som en tillåten begränsning.
Denna begränsningsmöjlighet finns direkt angiven i artikel 14 i Funktionsrättskonventionen.

Men även en tillåten begränsning måste vara proportionerlig.

Rekommendationer till Sverige

FN-kommitténs rekommendationer till Sverige:

 • I sina rekommendationer till Sverige 2014 har FN-kommittén som övervakar konventionen ”uttryckt oro över att systemet med indikatorer för uppföljning av konventionen som konventionsstaten inrättat endast är baserat på områden som strikt relaterar till funktionshinderspolitiken och inte omfattar hela bredden av konventionens alla rättighetsområden samt att det saknas indikatorer.”FN-kommittén menar också att det är ”oroväckande att detta rapporteringssystem bygger på frivillighet på kommunal nivå, trots att konventionsstaten inte gjort något sådant förbehåll när konventionen ratificerades.”

  FN-kommittén rekommenderar Sverige att se över systemet med indikatorer ”för att säkerställa att det omfattar konventionens alla områden och utformar åtgärder för att förmå kommunerna att följa upp dess genomförande”.

 • FN uttrycker också oro över att konventionen inte har införlivats i svensk lagstiftning ”och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar. Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning.”FN-kommittén framhåller att det finns en allvarlig skillnad mellan Sveriges politik och kommunernas politik när det gäller att genomföra konventionen.

  Denna oro har också tagits upp i den officiella kommunikationen mellan Sverige och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet No 3/2011 H.M. v Sweden.

  FN-kommittén ”yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.”

Källor och webbresurser

Valentina Della Fina, ”Article 4 [General Obligations]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017,  The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Länk: FN-kommitténs rekommendationer till Sverige

Länk: FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

1 svar på ”Artikel 4 – Allmänna åtaganden”

Kommentarer är stängda.