Artikel 24 – Utbildning

book-15584_640

Enligt Funktionsrättskonventionens 24:e artikel har alla personer med funktionsnedsättning rätt till en grundskoleutbildning och gymnasieutbildning av god kvalitet inom det allmänna utbildningssystemet.  Elever med funktionsnedsättning får inte  klumpas ihop och åtskiljas från elever utan funktionsnedsättning.

FN betonar att utbildning är en förutsättning för ekonomisk och social inkludering i samhället samt för att kunna uppnå delaktighet. Men Sverige behöver inte införa rätten till en inkluderande utbildning omedelbart. Konventionen ställer däremot krav på en gradvis övergång till ett nytt, mer inkluderande skolsystem. 

Utbildningssystemet ska utformas på ett sätt som utgår från att elever lär sig på olika sätt, med tillgängliga miljöer och lämpligt stöd.

Ingen person får vägras utbildning på grund av sin funktionsnedsättning. Alla elever, även elever med funktionsnedsättning, ska få det stöd de behöver för att kunna utveckla sina akademiska, mentala och sociala färdigheter så långt som möjligt. Utbildning ska syfta till att elever ska nå sin fulla potential, utveckling av självkänsla och värdighet. 

  • Elever med funktionsnedsättning ska undervisas i ordinarie klasser.

  • Elever och studenter ska få skälig anpassning.
    Skälig anpassning kan innebära en mängd olika åtgärder:

    Andra lokaler, alternativa former för kommunikation, anteckningshjälp, tolk, längre skrivtid vid examination, andra former av examination, tystare klassrum med mera. Vad som är skäligt ska bedömas mot bakgrund av anpassningens relevans och effektivitet och hur väl denna motverkar diskriminering.

  • Utbildningssystemet ska kunna erbjuda ett individualiserat stöd. Elever med funktionsnedsättning har rätt till personligt stöd. Det kan vara en elevassistent eller specialpedagog. En individuell inlärningsplan ska tas fram.