Metoder för uppföljning

Metoder för uppföljning

 • I det här avsnittet kommer vi in på vilka generella metoder som används för att följa upp arbetet med konventionen. I processen deltar både de nationella regeringarna och civilsamhället i de länder som godkänt konventionen.

 • Den svenska regeringen ska rapportera till FN-kommittén vart femte år. Mellan rapporteringarna ska regeringen genomföra åtgärder och följa upp arbetet med konventionen – den här processen kan kallas Konventionscykeln.

 • Civilsamhället kan ge sin syn på utvecklingen av arbetet med konventionen genom att skicka in alternativrapporter till kommittén.

 • FN-kommittén lämnar sina rekommendationer till staterna på vad som behöver förbättras till nästa rapporteringstillfälle.

 • 2014 fick Sverige rekommendationer från FN-kommittén inom ett stort antal områden.

Konventionscykeln

När Sverige undertecknade och ratificerade konventionen innebar det att en ny rutin infördes i svenska funktionsrättspolitiken. Arbetet med konventionen kan beskrivas som en ständigt pågående, cyklisk process – en konventionscykel.

Processen startar med att regeringen skickar en rapport till FN. Därefter får civilsamhället möjlighet att säga sitt. Sedan granskar FN regeringens rapport och lämnar sina rekommendationer till regeringen.

Klicka i nedanstående bild för mer info!

Rekommendationer

Övervakningskommittén lämnar förslag och allmänna rekommendationer till
varje stat som skickat in en rapport. I rekommendationerna skriver FN-
kommittén vad som behöver förbättras och åtgärdas.

Alternativrapport

Övervakningskommittén lämnar förslag och allmänna rekommendationer till
varje stat som skickat in en rapport. I rekommendationerna skriver FN-
kommittén vad som behöver förbättras och åtgärdas.

Granskning

När FN:s övervakningskommitté fått in den nationella rapporten och
alternativrapporter från civilsamhället inleds en granskningsprocess.

Regeringens rapport

Sverige har åtagit sig att regelbundet rapportera till FN hur man
övervakar och genomför åtgärder som man ska göra enligt konventionen.

Förändringsarbete

Sverige ska rapportera till FN-kommittén vart femte år – nästa gång är
senast januari 2019. I rapporten ska Sverige redogöra hur man har
hanterat kommitténs rekommendationer.

1. Regeringen rapporterar till FN

Sverige har åtagit sig att regelbundet rapportera till FN hur man övervakar och genomför åtgärder som man ska göra enligt konventionen. Sverige ska rapportera vart fjärde år till Kommittén. Första gången Sverige rapporterade till FN-kommittén som är kopplad till konventionen var 2011 – två år efter att konventionen trädde i kraft. 

De rapporter som följer på den inledande rapporten ska fokusera på tiden från den senaste rapporten och särskilt ta upp:

 • Vad staten har gjort för att genomföra de rekommendationer som Kommittén tidigare har gett. Om åtgärder inte har vidtagits ska staten förklara varför.

 • Redovisa vilka andra åtgärder som har vidtagits för att implementera konventionen, däribland lagstiftning.

 • Redovisa kvarvarande hinder mot personer med funktionsnedsättnings fulla åtnjutande av sina mänskliga rättigheter och vilka åtgärder som staten tänker vidta för att åtgärda detta.

Kommittén har möjlighet att ställa kompletterande frågor till staten. Detta kallas för frågelistor eller ”list of issues”, som sedan besvaras av regeringen.

Civilsamhället har möjlighet att påverka vilka frågor som kommer med i frågelistorna (mer om detta i nästa punkt).

Länk: Sveriges första rapport till FN:s övervakningskommitté 2011

2. Alternativrapportering från civilsamhället

Alternativrapporten är civilsamhällets möjlighet att kommentera det som står i regeringens rapport, ta upp frågor som inte finns med och ge konkreta förslag på rekommendationer till FN:s övervakningskommitté.

En alternativrapport kompletterar den periodiska rapporten från regeringen. Alternativrapporten är ett sätt för civilsamhället att se till att FN får så fullständig och korrekt information som möjligt. Civilsamhället bör samla in information om lagstiftning, föreskrifter, policys, handlingsplaner, praxis, rapporter av olika slag med mera.

För att uppnå så stor genomslagskraft som möjligt är det bra om funktionshinderrörelsen går ihop och gör en gemensam rapport. Denna rapport bör följa Kommitténs riktlinjer för rapportering. Den bör vidare ge FN konkreta förslag på frågor, lösningar och rekommendationer som den kan lämna.

Alternativ- eller skuggrapporten bör lämnas in till FN:s övervakningskommitté vid något av följande tillfällen:

 • I samband med att staten lämnar in sin rapport
 • Före FN-kommitténs session som infaller närmast före det att staten ska på förhör. Då kan frågelistan påverkas.
 • Före förhöret så att rapporten kan påverka dialogen.

Det förenklade rapporteringssystemet

Staten kan välja att använda sig av ett förenklat rapporteringssystem. Här  skickar FN-kommittén i förväg över frågor eller frågelistor till staten. Svaren på dessa frågor utgör statens rapport

FN-kommittén tar fram frågelistan senast ett år innan rapporten ska vara inlämnad. Civilsamhället har möjlighet att påverka innehållet i frågelistan genom att i förväg höra av sig till FN-kommittén med vilka frågor man tycker ska ställas.

Länk: Funktionshinderrörelsens alternativrapport 2011

3-4. Granskning och allmänna rekommendationer 

När FN:s övervakningskommitté fått in den nationella rapporten och alternativrapporter från civilsamhället inleds en granskningsprocess. Övervakningskommittén lämnar förslag och allmänna rekommendationer till varje stat som skickat in en rapport. I rekommendationerna skriver FN-kommittén vad som behöver förbättras och åtgärdas.

Sverige granskades och förhördes i Genève av övervakningskommittén under 2014. FN-kommittén lämnade sina rekommendationer till Sverige samma år. 

Framöver ska Sverige rapportera till FN-kommittén vart femte år – nästa gång är senast januari 2019. I rapporten ska Sverige också redogöra hur man har hanterat kommitténs rekommendationer. 

Länk: FN-kommitténs rekommendationer till Sverige 2014

Ökad kunskap – en viktig faktor

Övervakningskommittén har påpekat att det i Sverige finns en bristande tillgång till information uppdelad på personer med funktionsnedsättning.

Man rekommenderar att Sverige systematiserar ”insamling, analys och spridning av uppgifter, uppdelade efter kön, ålder och funktionsnedsättning, förbättrar kunskapen i detta avseende och utvecklar indikatorer som tar hänsyn till kön till stöd för utveckling av lagstiftning, beslutsfattande och förstärkning av institutioner för övervakning av och rapportering om framsteg i fråga om genomförandet av de olika bestämmelserna i konventionen.”