FN-kommitténs arbete

FN:s övervakningskommitté för konventionen

 • En särskild FN-kommitté har till uppdrag att övervaka hur staterna skyddar och respekterar konventionens rättigheter.

 • Här beskriver vi kommitténs arbete och vilken funktion den har i skyddet av individuella rättigheter.

Kommittén består av oberoende experter

FN-kommittén som övervakar Funktionsrättskonventionen har sitt säte i Genève och består av 18 oberoende experter.

Övervakningskommittén har till uppgift att tolka konventionen och vägleda konventionsstaterna i hur konventionen ska genomföras och användas. De stater som har ratificerat konventionen ska rapportera till kommittén vart fjärde år. Rapporterna ska beskriva på vilket sätt staten har valt att genomföra konventionens bestämmelser.

Kommittén går igenom och granskar rapporterna från enskilda stater som ratificerat konventionen. Därefter lämnar kommittén sina förslag och allmänna rekommendationer till staterna.

Riktlinjer och allmänna kommentarer från FN-kommittén

Kommittén tar också fram allmänna kommentarer och riktlinjer. Dessa är inte bindande för staterna.

 • Allmänna kommentarer utvecklar innehållet i en viss artikel och förklarar mer i detalj vilka rättigheter just den artikeln ger och vad som krävs av konventionsstaterna. De allmänna kommentarerna kan vara till stor nytta om man vill fördjupa sig i konventionen.

 • Kommittén tar också fram riktlinjer. Riktlinjerna kan också handla om hur artiklar ska tolkas men är inte lika omfattande som de allmänna kommentarerna och har inte samma rättsliga tyngd. De allmänna kommentarerna föregås av ett remissförfarande där bland annat civilsamhället får möjlighet att lämna synpunkter.

 • Kommittén tolkar också konventionen genom de enskilda klagomål som den behandlar. Det betyder att enskilda personer kan anmäla till kommittén om staten bryter mot konventionens bestämmelser.
  Kommitténs slutsatser i dessa är inte bindande för konventionsstaterna men tjänar som vägledning för hur konventionen ska tolkas och vilka rättigheter den ger i specifika fall.

Klagomål mot Sverige

Kommittén har hittills behandlat två klagomål mot Sverige: 

 • 2012 anmäldes Sverige till kommittén av en kvinna med fysisk funktionsnedsättning, som inte fått bygglov för att bygga en träningspool.
  Hon ansåg att beslutet stred mot hennes rättigheter enligt konventionen.

  Kommittén ansåg att Sverige brutit mot konventionens artiklar om rätten till icke-diskriminering, rätten att leva självständigt och att delta i samhället, rätten till hälsa och rätten till habilitering och rehabilitering.

 • 2014 anmäldes Sverige i ett annat fall. En kvinna med funktionsnedsättning fick inget arbete hos Försäkringskassan eftersom arbetsgivaren tyckte att det var för dyrt att ge det stöd och den anpassning som behövts för att kvinnan skulle kunna utföra arbetet. Hon vände sig till FN-kommittén sedan Arbetsdomstolen dömt till hennes nackdel.


  I det här fallet ansåg inte FN-kommittén att de svenska myndigheterna hade handlat i strid med konventionen.

Källor och webbresurser