Lagar och konventioner

Lagar och konventioner

Att en konvention är ratifierad betyder inte att den kan tillämpas direkt hos en myndighet eller i domstol. Det är bara lagar som kan tillämpas direkt. Om du som enskild upplever att en myndighet eller domstol har kränkt dina rättigheter måste du därför alltid gå till svensk lag, inklusive Europakonventionen som lag och EU-rätten. 

Internationella konventioner blir inte automatiskt gällande rätt när de ratificeras. De är bindande för staten men kan inte tillämpas direkt av myndigheter eller domstolar. Ratificering innebär alltså inte att en konvention blir svensk lag. För att en konvention ska kunna tillämpas direkt, användas av myndighet eller domstolar för att exempelvis ge en person rätt till något, krävs det att rättigheterna skrivs in i svensk lag.

Detta kan ske genom transformering eller inkorporering. 

Transformering

Transformering innebär att de mänskliga rättigheterna genomförs nationellt genom att svensk lagstiftning ändras, antas eller upphävs.

Det kan alltså handla om att avskaffa en lag som bryter mot en rättighet, exempelvis lagstiftning som begränsar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Det kan också handla om att ändra sådan lagstiftning så att den respekterar alla personer med funktionsnedsättnings fulla rätt till självbestämmande, eller stifta helt nya lagar som genomför rättigheterna.

Denna metod innebär att det blir den svenska lagen som tillämpas och inte konventionen i sig. Eftersom lagstiftningen syftar till att genomföra konventionen är konventionstexterna i sig och eventuella tolkningsmaterial från övervakningskommittéerna betydelsefulla.

OBS!! Vid en konflikt mellan konventionen och den svenska lagen är det lagen som har företräde. 

Inkorporering

Inkorporering innebär att den konventionstexten blir svensk lag.

Europakonventionen är ett exempel på detta. Hela konventionen behöver inte antas som lag, utan vissa artiklar kan väljas ut, beroende på hur behoven och den politiska viljan ser ut.

Denna metod innebär att det blir konventionernas originaltext eller originaltexter som tillämpas direkt som lag. Vanligen görs en svensk översättning som blir den som domstolar och myndigheter i praktiken använder sig av. Vid en konflikt mellan originaltext och översättning har dock originaltexten företräde.

Denna metod innebär också en starkare koppling till övervakningskommittéernas tolkningsmaterial och ett större krav på myndigheter och domstolar att beakta dessa vid tillämpning av konventionen som lag.