Artikel 10 – Rätten till liv

Artikel 10 Rätten till liv

Konventionsstaterna bekräftar åter att varje människa har en inneboende rätt till livet och ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning verkligen får åtnjuta denna rätt på lika villkor som andra.

Vad innebär artikeln?

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till liv på lika villkor som andra:

 • Staten får inte utan stöd i lag beröva någon livet.

  Det finns omständigheter där en person kan bli berövad livet utan att staten agerar olagligt, exempelvis i samband med vissa polisinsatser.

 • Det ska finnas lagstiftning, polis och åklagare och domstol som utreder och straffar brott som rör rätten till liv. Staten har dessutom en skyldighet att vidta positiva åtgärder för att se till att människor kan leva.

 • Staten ska förhindra att personer med funktionsnedsättning berövas livet genom ställföreträdande beslutsfattande, exempelvis när livsuppehållande vård avslutas.

 • Staten ska främja förståelsen för att alla människors liv är lika mycket värda, oavsett funktionsnedsättning.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet

FN-kommittén har funnit att konventionsstaterna har en skyldighet att motverka och förhindra självmord. Kommittén menar dock att sådana åtgärder ska vara frivilliga och endast ges efter informerat samtycke.

Den här frågan är också aktuell i relation till artikel 14 och frågan om psykiatrisk tvångsvård.

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén berör artikel 10:

 • Kommittén är djupt oroad över det höga och ökande antalet självmord bland personer med funktionsnedsättning, inklusive pojkar och flickor i konventionsstaten.

 • Kommittén yrkar på att konventionsstaten vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra, identifiera och hantera risksituationer för självmord hos personer med funktionsnedsättning, inklusive pojkar och flickor.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen kring de frågor som berör Rätten till liv? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller Rätten till liv? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Giovanni Carlo Bruno, ”Article 10 [Right to Life]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Lämna en kommentar