Artikel 7 – Barn med funktionsnedsättning

Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning

1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att
säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa
komma i främsta rummet.

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har
rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor
som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat
till funktionsnedsättning och ålder.

Vad innebär artikeln?

Artikel 7 handlar om rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

I artikeln fastslår FN att alla barn med funktionsnedsättning har rätt att fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Detta ska framgå av lagstiftning och policys som berör barn med funktionsnedsättning.

 • Barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla åtgärder som rör dem. Deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad på lika villkor som för andra barn. De ska få det stöd de behöver för att kunna utöva denna rättighet.

 • Barn med funktionsnedsättning ska inkluderas inom alla livsområden, i samhället och i familjen. Barn med funktionsnedsättning ska också inkluderas i samhällsbaserade tjänster och program. Barn med funktionsnedsättning ska ha tillgång till tjänster som tillhandahålls av privata eller offentliga aktörer på lika villkor som andra.

 • Staten ska vidta åtgärder för att barn med funktionsnedsättning ska kunna växa upp i sina familjer under goda levnadsvillkor. Barn med funktionsnedsättning ska inte institutionaliseras!

 • Staten ska  vidta åtgärder för att höja medvetandet om rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

 • Barn med funktionsnedsättning  – och de organisationer som företräder dem – ska vara delaktiga i alla beslutsfattande processer som rör dem.

 • Barn med funktionsnedsättning har rätt till skälig anpassning.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 7 ska läsas och tillämpas tillsammans med alla andra artiklar i frågor som berör barn och ungdomar.

Artikel 7 ska tolkas och tillämpas på ett sätt som överensstämmer med de allmänna principerna i Artikel 3.

En av konventionens allmänna principer är ”respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet”.

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén hänvisar direkt till artikel 7:

 • Kommittén uttrycker oro över rapporter som pekar på att barn med funktionsnedsättning utsätts för mer våld än andra barn, och att det finns en bristande medvetenhet hos personer som arbetar med barn.

  Kommittén rekommenderar konventionsstaten att utveckla forskning och insamling av uppgifter och statistik om våld mot barn med funktionsnedsättning.

  Konventionsstaten rekommenderas vidare att förstärka sina strategier och initiativ för upplysning och utbildning av föräldrar och personal som arbetar med barn samt att öka medvetenheten hos allmänheten.

 • Kommittén uttrycker oro över rapporter som påvisar hög förekomst av psykisk ohälsa, psykosociala problem och sjukdomar bland ungdomar, att elevhälsan har för lite resurser, samt att det tar lång tid att få tillgång till skolans psykologer och att få psykosocialt stöd.

  Kommittén rekommenderar att konventionsstaten avsätter mer resurser till elevhälsan för att säkerställa att barn har tillgång till och får lämpligt stöd vid psykosocial och psykisk ohälsa samt lämplig psykiatrisk vård inom rimlig tid.

 • Kommittén uttrycker oro över att barn med funktionsnedsättning inte är regelmässigt delaktiga i beslut som rör deras liv och att de saknar möjligheter att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

  Kommittén rekommenderar att konventionsstaten säkerställer skyddsåtgärder och vidtar ytterligare åtgärder för att barn med funktionsnedsättning ska ha rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem.

Uppföljning och påverkansarbete

2010 antog riksdagen en strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige.

Barnombudsmannen har en särskild uppgift att uppmärksamma att tillämpning av lagar och andra författningar stämmer överens med FN:s Barnkonvention

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området barn med funktionsnedsättning? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller barn med funktionsnedsättning? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Andrea Broderick, ”Article 7 [Children with Disabilities]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)