Artikel 2 – Definitioner

Artikel 2 Definitioner

För de syften som avses i denna konvention gäller följande definitioner:

”Kommunikation” innefattar bland annat språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier, såväl som textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, alternativa och kompletterande former,
medel och format för kommunikation, samt tillgänglig informations- och kommunikationsteknik (IT).

”Språk” innefattar bland annat talade och tecknade språk och andra former av icke-talade språk.

”Diskriminering på grund av funktionsnedsättning” betyder varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som andra av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller på andra områden. Det omfattar alla former av diskriminering, inklusive underlåtenhet att göra skälig anpassning.

”Skälig anpassning” betyder nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda när så behövs i ett enskilt fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

”Universellt utformade” betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. ”Universellt utformade” ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.

Vad innebär artikeln?

Diskriminering

Funktionsrättskonventionen innehåller ett starkt förbud mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning:

Diskrimineringsförbudet täcker alla former av diskriminering inom såväl det offentliga som det privata. En viktig princip är att lika fall ska behandlas lika och olika fall ska behandlas olika – Det handlar om att uppnå ett jämlikt resultat.
 

Skälig anpassning

”Skälig anpassning” är ett krav som följer av det förbud mot diskriminering som finns i Funktionsrättskonventionen.

Skälig anpassning innebär nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar som görs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra kan få del av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Att anpassningen ska vara ”skälig” betyder att den inte får innebära en ”oproportionerlig” eller ”omotiverad” börda. Den måste också vara nödvändig och lämplig. 

Vid bedömningen av om en åtgärd är skälig kan bland annat hänsyn tas till kostnad, praktisk genomförbarhet och skyldighetsbärarens ekonomiska resurser, men även negativa konsekvenser till följd av åtgärden kan ha betydelse för bedömningen.

I bedömningen ska det också tas hänsyn till vilken betydelse åtgärden har för den enskilde personen och hur väl åtgärden hjälper den enskilde att använda sina rättigheter på lika villkor. 

Diskrimineringsförbudet omfattar både underlåtenhet att genomföra skälig anpassning och otillräcklig skälig anpassning. 

 

Skälig anpassning gäller alla rättigheter

Rätten till skälig anpassning gäller alla rättigheter i konventionen. Skälig anpassning ska genomföras om de allmänna åtgärder som har vidtagits för att genomföra konventionen inte är tillräckliga, eller om det inte genomförts några åtgärder alls.

Kravet på att vidta skäliga åtgärder uppstår direkt när en person med funktionsnedsättning begär dem för att på lika villkor kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

 

Universell utformning

Universell utformning handlar om att ”göra rätt från början” – Samhället med alla dess tjänster, produkter och miljöer ska utformas så att det blir så tillgängligt som möjligt.

En byggnad ska exempelvis redan från början utformas så att den är tillgänglig för personer som använder rullstol, för personer med synnedsättning och hörselnedsättning, men även för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, psykosociala funktionsnedsättningar eller personer med allergier. Den ska helt enkelt vara tillgänglig för alla, såväl äldre som barn.

Källor och webbresurser

Rachele Cera, ”Article 2 [Definitions]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Länk: FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lämna en kommentar