Artikel 27 – Arbete och sysselsättning

Artikel 27 – Arbete och sysselsättning

Artikel 27 Arbete och sysselsättning

1. Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av rätten till arbete, däribland för personer som förvärvar funktionsnedsättning under anställning, genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att bland annat göra följande:

a) förbjuda diskriminering på grund av funktionsnedsättning med avseende på alla frågor som gäller alla former av yrkesverksamhet, innefattande rekryteringsvillkor, anställning och sysselsättning, bibehållande av anställning, befordran samt säkra och hälsosamma arbetsförhållanden,

b) skydda rätten för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, innefattande lika möjligheter och lika ersättning för arbete av lika värde och till trygga och sunda arbetsförhållanden, innefattande skydd mot trakasserier, och lösning av klagomål,

c) säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva sina arbetsrättsliga och fackliga rättigheter på lika villkor som andra,

d) göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få faktisk tillgång till arbets- och yrkesvägledning, arbetsförmedling, yrkesutbildning och vidareutbildning, som är allmänt tillgängliga,

e) främja möjligheter till anställning och befordran för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och hjälp med att finna, erhålla, bibehålla och återgå till en anställning,

f) främja möjligheterna till egenföretagande, företagande, utveckling av kooperativ samt till att starta eget företag,

g) anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn,

h) främja anställning av personer med funktionsnedsättning inom den privata sektorn genom ändamålsenliga riktlinjer och åtgärder, vilka kan omfatta program för positiv särbehandling, stimulansåtgärder och andra åtgärder,

i) säkerställa att skälig anpassning på arbetsplatsen erbjuds personer med funktionsnedsättning,

j) främja att personer med funktionsnedsättning tillägnar sig arbetserfarenhet på den öppna arbetsmarknaden, samt

k) främja program avseende yrkesinriktad och yrkesmässig rehabilitering, bibehållande i arbete och återinträde i arbete för personer med funktionsnedsättning.

2. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte hålls i slaveri eller träldom och att de på lika villkor som andra är skyddade från att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

Vad innebär artikeln?

Artikel 27 kräver att alla personer med funktionsnedsättning ska ha lika tillgång till arbete, det vill säga ha lika möjligheter att skaffa sig ett arbete som andra människor. 

Detta innefattar rätten att kunna försörja sig genom arbete på den öppna arbetsmarknaden. En inkluderande och öppen arbetsmarknad måste vara tillgänglig. Detta gäller för hela samhället, men även på enskilda arbetsplatser. Offentliga aktörer har också ett särskilt ansvar att personer med funktionsnedsättning får arbete i den offentliga sektorn. 

Det här ger däremot inte personer med funktionsnedsättning rätt till ett arbete. Man kan alltså inte med hänvisning till denna artikel kräva att staten faktiskt ska se till att alla personer med funktionsnedsättning har ett arbete. 

Personer med funktionsnedsättning har rätt till:

 • lika lön för lika arbete

 • trygga och sunda arbetsförhållanden

 • att utöva sina arbetsrättsliga och fackliga rättigheter på lika villkor som andra

 • tillgång till offentligt tillgängliga verksamheter som yrkesvägledning, arbetsförmedling, yrkesutbildning och vidareutbildning

Staten behöver genomföra en rad åtgärder för att skapa en inkluderande och öppen arbetsmarknad. Det kan handla om flexibla arbetstider, möjligheter att arbeta deltid och ersättning för sjukfrånvaro. I Sverige kan du exempelvis få sjukpenning och sjukersättning.

Men det ska också finnas ett krav på att arbetsgivare vidtar åtgärder för att en person ska kunna välja och utföra ett arbete på lika villkor som andra.

Det kan handla om skälig anpassning av arbetsplatsen.

Funktionsrättskonventionen betonar också att så kallade ”aktiva åtgärder” bör vidtas, särskilt inom den privata sektorn.  Aktiva åtgärder kan handla om exempelvis kvotering, lönebidrag eller andra anställningar med olika former av stöd.

Staten ska göra följande:

 • Förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning i samband med arbetslivet. Det kan handla om rekrytering, anställning och sysselsättning, bibehållande av anställning, befordran eller arbetsförhållanden.

 • Erbjuda skälig anpassning 

 • Främja möjligheter till anställning och befordran samt till arbetslivserfarenhet

 • Främja tillgång till hjälp med att hitta, få, behålla eller återgå till en anställning

 • Främja tillgång till yrkesinriktad rehabilitering

 • Främja möjligheter till olika former av företagande

 • Främja anställning av personer med funktionsnedsättning inom den privata sektorn

Funktionshinderrörelsen ska involveras i framtagandet och genomförandet av program för en inkluderande arbetsmarknad.

Andra artiklar att hålla koll på:

Rätten till arbete på lika villkor kan inte uppfyllas om inte arbetsplatsen är tillgänglig. Därför behöver artikel 27 läsas tillsammans med Artikel 9 – Tillgänglighet.

Men dessutom med dessa artiklar:

 • Artikel 3 – Allmänna principer.
 • Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och delta i samhället
 • Artikel 24 – Utbildning.
 • Artikel 26 – Habilitering och rehabilitering hänger också nära samman med artikel 27.

Utmaningar för Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén berör artikel 27:

 • Kommittén är oroad över att utvecklingen när det gäller sysselsättning för personer med funktionsnedsättning är kontroversiell. Den senaste utvecklingen är oklar men överlag är den totala arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning högre än för befolkningen i övrigt. Även om det finns lovande resultat när det gäller stöd för personliga biträden och det stöd som
  Arbetsförmedlingen ger, så är den 100-procentiga ökningen av antalet registrerade arbetslösa med funktionsnedsättning sedan 2008 på grund av förändringar i socialförsäkringssystemet mycket oroväckande.

  Kommittén är också oroad över att det fortfarande finns en betydande skillnad mellan könen när det gäller sysselsättning och inkomster för kvinnor med funktionsnedsättning jämfört med män med funktionsnedsättning.

  Kommittén rekommenderar att konventionsstaten vidtar åtgärder för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete på grundval av Funkautredningens rapport.

  Kommittén föreslår vidare att konventionsstaten ökar stödåtgärder som till exempel personliga biträden i arbetslivet, arbetshjälpmedel, sänkta sociala avgifter, ekonomiskt stöd till arbetsgivare, rehabilitering och yrkesutbildning samt vidtar åtgärder för att minska sysselsättnings- och löneskillnaderna mellan könen.

 • Kommittén rekommenderar konventionsstaten att bedöma effekten av att termen ”personer med nedsatt arbetsförmåga eller begränsningar” används på arbetsmarknaden med hänvisning till personer med funktionsnedsättning och att ändra denna i enlighet med principen om icke-diskriminering.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Arbete och sysselsättning”? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller ”Arbete och sysselsättning”? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Maria Ventegodt Liisberg, ”Article 27 [Work and Employment]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Funkautredningens rapport

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)