Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet

Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet

Artikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat, kläder och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor, och ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att trygga och främja att denna rätt förverkligas utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

2. Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta social trygghet utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning och ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att trygga och främja att denna rätt förverkligas, däribland genom följande åtgärder:

a) att för personer med funktionsnedsättning säkerställa lika tillgång till rent vatten och säkerställa tillgång till ändamålsenlig och överkomlig service, anordningar och annat stöd för behov som är relaterade till funktionsnedsättning,

b) att för personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor och flickor, och för äldre personer med funktionsnedsättning säkerställa tillgång till sociala trygghetsprogram och fattigdomsbekämpningsprogram,

c) att för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som lever under fattiga förhållanden säkerställa tillgång till stöd från staten med utgifter som är relaterade till funktionsnedsättning, däribland för adekvat utbildning, rådgivning, ekonomiskt stöd och avlastningsvård,

d) att för personer med funktionsnedsättning säkerställa tillgång till offentliga bostadsprogram, samt

e) att för personer med funktionsnedsättning säkerställa lika tillgång till pensionsförmåner och pensionsprogram.

Vad innebär artikeln?

Artikel 28 består av två delar:

 • Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
 • Rätten till social trygghet.

Dessa rättigheter ska uppfyllas utan diskriminering.

Tillfredsställande levnadsstandard

Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard kan betyda flera olika saker. Här är några exempel:

 • Tillgång till tillräckligt med mat
 • Tillgång till tillräckligt med kläder
 • En lämplig bostad
 • Ständigt förbättrade levnadsvillkor

Att ha tillgång till tillräckligt med kläder innebär att ha hela kläder anpassade efter årstid och väderlek. Det innebär också tillgång till den typ av kläder som kan behövas särskilt på grund av en funktionsnedsättning.

Att ha tillräckligt med mat handlar både om ekonomi och om hälsa:

 • Alla ska ha tillräckliga ekonomiska resurser (eller få ekonomisk hjälp) för att inte behöva gå hungrig eller bli undernärd.

 • Alla ska få sitt näringsbehov tillgodosett.

 • Alla personer med funktionsnedsättning ska ha faktisk tillgång till mat – den ska göras tillgänglig för den enskilde (genom åtgärder för tillgänglighet i kombination med personligt stöd). Mataffärer ska göras tillgängliga  och det ska finnas stöd för att kunna handla, laga mat och äta.

En lämplig bostad är en bostad där personen med funktionsnedsättning kan bo i säkerhet, frid och värdighet. Bostaden ska vara fullt tillgänglig:

 • Du ska ha lika tillgång till besittningsskydd och äganderätt till din bostad som andra människor har till den egna bostaden. 

  Besittningsskyddet och äganderätten varierar givetvis beroende på typ av boende: om du bor i eget hus, bostadsrätt eller hyresrätt. 

 • Bostaden ska vara fullvärdig, det ska exempelvis finnas hygienutrymmen, matlagningsmöjligheter, vatten, el och värme.

 • Bostaden ska även vara placerad tillräckligt nära olika samhällstjänster och samhällsservice.

Social trygghet

Personer med funktionsnedsättning som saknar arbete ska få ekonomiskt stöd. Institutionalisering ska undvikas och istället ska stöd ges för att kunna leva ett aktivt liv.

Allmänna sociala program och tjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Åtgärder som vidtas för att motverka en ekonomisk kris, det vill säga besparingar av olika slag med mera, får inte slå oproportionerligt hårt mot personer med funktionsnedsättning, eller påverka personer med funktionsnedsättning på ett diskriminerande sätt.

Staten ska bland annat göra följande för att leva upp till rätten till social trygghet:

 • Det ska finnas lika tillgång till rent vatten.

 • Det ska finnas service och stöd för behov som är relaterade till funktionsnedsättning. Dessa ska vara ändamålsenliga och överkomliga i pris.

 • Det ska finnas sociala trygghetsprogram och fattigdomsbekämpningsprogram, särskilt för kvinnor, flickor och äldre.

 • Du ska kunna få stöd från staten för utgifter som är relaterade till funktionsnedsättning. Stöd ska bland annat ges för utbildning, rådgivning, annat ekonomiskt stöd och avlastningsvård.

Andra artiklar att hålla koll på

 • Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och delta i samhället
 • Artikel 27 – Arbete och sysselsättning

Rekommendationer till Sverige

Det finns inga rekommendationer från FN-kommittén som direkt hänvisar till artikel 28.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet?” Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller ”Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet”? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Marco Fasciglione, ”Article 28 [Adequate Standard of Living and Social Protection], i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)