Artikel 13 – Tillgång till rättssystemet

Artikel 13 Tillgång till rättssystemet

1. Konventionsstaterna ska säkerställa effektiv tillgång till rättssystemet för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra,
däribland genom att erbjuda dem processuella och åldersrelaterade anpassningar för att underlätta en verksam roll för dem som direkta och indirekta deltagare, inklusive som vittnen, i alla rättsliga förfaranden, innefattande i det undersökande skedet och i andra förberedande skeden.

2. För att medverka till att säkerställa effektiv tillgång till rättssystemet för personer med funktionsnedsättning, ska konventionsstaterna främja ändamålsenlig utbildning för dem som arbetar inom rättsväsendet, innefattande polisiär personal och fängelsepersonal.

Vad innebär artikeln?

Artikel 13 ger alla personer med funktionsnedsättning lika rätt till tillgång till rättssystemet:

  • Personer med funktionsnedsättning ska ha lika möjlighet som andra att stämma, polisanmäla, föra sin talan i domstol, försvara sig och överklaga.

  • Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra kunna vittna i domstol.

  • Personer med funktionsnedsättning ska vidare ha lika möjlighet som andra att jobba som jurist, advokat, domare, åklagare eller att tjänstgöra som nämndeman. 

Vad ska staten göra?

Staten är skyldig att se till att det görs anpassningar så att exempelvis information och byggnader är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
All relevant information ska vara tillgänglig och personer med funktionsnedsättning ska kunna kommunicera hos domstolar och andra myndigheter inom rättsväsendet.

Tillgänglig information innebär att personer med funktionsnedsättning ska kunna kommunicera genom teckenspråk, alternativ- och kompletterande kommunikation och andra former av kommunikation. Okonventionella metoder för kommunikation får inte i något fall vara ett hinder mot att personer med funktionsnedsättning hörs i domstol eller får möjlighet att föra sin talan där.

Rättsväsendets byggnader ska vara tillgängliga. Staten har också en skyldighet att tillhandahålla andra former av stöd för att möjliggöra ett deltagande på lika villkor. Sådant stöd kan vara hjälp av en jurist för att kunna föra sin talan. Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra ha tillgång till juridisk hjälp.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra kunna föra sin talan själv och på andra sätt uppträda i rättssystemet. Det handlar om så kallad ”rättskapacitet” rätten att ha rättigheter och skyldigheter och rätten att kunna agera utifrån dessa. För att säkerställa denna rätt är staten skyldig att se till att det finns ett fungerande stödjande beslutsfattande för dem som behöver och vill ha det.

Information om olika sätt att få sin sak prövad, hur man överklagar, hur det går till hos en domstol, vad det innebär att stämma, vara svarande m.m. och vilka rättigheter man har ska vara fullt ut tillgänglig. Staten har ett särskilt ansvar att se till att sådan information når personer som bor i gruppbostäder och andra särskilda boendeformer. 

Jurister, domare och annan domstolspersonal, kriminalvården, tolkar, polis och andra som jobbar inom rättssystemet ska utbildas i rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa personer ska få utbildning i att lägga lika stor vikt vid anmälningar, vittnesmål och andra utsagor från personer med funktionsnedsättning som från andra.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 13 ska  bland annat läsas tillsammans med: 

Skyldigheten att tillhandahålla processuella och åldersrelaterade anpassningar gäller omedelbart och är inte föremål för krav på skälighet.
Förutom dessa skyldigheter ska även skälig anpassning ges.
Detta framgår av artikel 13 läst tillsammans med:

Rekommendationer till Sverige

Det finns inga rekommendationer från FN-kommittén som direkt berör artikel 13.

Uppföljning och påverkansarbete

  • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området tillgång till rättssystemet? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

  • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller tillgång till rättssystemet? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Eilionóir Flynn, ”Article 13 [Access to Justice]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Lämna en kommentar