Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet

Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet

Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet

Konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra och förpliktigar sig att:

a) säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt
kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt
eller genom fritt valda ombud, däribland rättighet och möjlighet för personer
med funktionsnedsättning att rösta och att bli valda, bl.a. genom följande:

i) säkerställa att valprocedurer, anordningar och material är ändamålsenliga,
tillgängliga och lätta att förstå och att använda,

ii) skydda rätten för personer med funktionsnedsättning att rösta genom hemlig röstning i val och folkomröstningar utan hot, och att vara kandidater i val, att faktiskt inneha ämbeten samt att utföra alla offentliga funktioner på alla offentliga nivåer med underlättande av användning av stödjande och ny teknik, där så är tillämpligt,

iii) garantera att personer med funktionsnedsättning fritt kan uttrycka sin
vilja som väljare och, i detta syfte, vid behov, på deras begäran, tillåta att de vid röstning får assisteras av en av dem fritt vald person,

b) aktivt främja en miljö där personer med funktionsnedsättning effektivt
och fullständigt kan delta i skötseln av offentliga angelägenheter, utan diskriminering och på lika villkor som andra, samt uppmuntra deras deltagande i offentliga angelägenheter, däribland genom:

i) att delta i enskilda organisationer och sammanslutningar som är verksamma
i landets offentliga och politiska liv och i politiska partiers verksamhet och
förvaltning, samt

ii) att bilda och ansluta sig till organisationer av personer med funktionsnedsättning som företräder personer med funktionsnedsättning på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Vad innebär artikeln?

Artikel 29 ger alla personer med funktionsnedsättning lika rätt till politiska rättigheter.

 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt valda ombud.

 • Alla personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra kunna gå och rösta. Rätten att få rösta gäller undantagslöst.

God man, förvaltare, anhörig, personal eller andra företrädare för individen får inte påverka röstningen. Det är den enskildes vilja som räknas. Staten ska se till att den kan komma till uttryck.

 • Alla valprocedurer, anordningar, vallokaler och material –  röstkort, valsedlar och valinformation från både myndigheter och partier –  ska vara tillgängliga och lätta att förstå och använda. Politiska möten ska också vara tillgängliga.

 • Personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta genom hemlig röstning. Personer med funktionsnedsättning har alltså lika rätt som andra att bevara sin valhemlighet. Inga hot får förekomma.

 • Vid röstningen har personer med funktionsnedsättning rätt att assisteras av en fritt vald person om det behövs. Det kan handla om ett stödjande beslutsfattande (se artikel 12), men det kan också handla om fysisk och praktisk hjälp att gå och rösta.
 • Alla personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra kunna kandidera och bli valda till politiska uppdrag –  eller andra offentliga uppdrag.

 • Staten ska aktivt främja en miljö där personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i skötseln av offentliga angelägenheter, utan diskriminering och på lika villkor som andra. Det kan handla om rätten engagera sig i politiska partier eller i civilsamhällets och funktionshinderrörelsens organisationer.

Andra artiklar att hålla koll på

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén berör artikel 29:

 • Kommittén är oroad över bristen på information om tillgänglighet och anpassning för personer med funktionsnedsättning under valrörelsen, för att stödja rätten att rösta, och över det låga antalet personer med funktionsnedsättning som kandiderar till eller innehar offentliga ämbeten.

 • Kommittén rekommenderar konventionsstaten att säkerställa att
  utbildning till väljare genom massmedier görs tillgängligt, att valinformation erbjuds i tillgängliga format för personer med funktionsnedsättning att valkampanjer görs fullt tillgängliga, att det finns stöd vid vallokaler och att de mekanismer som inrättas för att underlätta stödet till väljare utvecklas i nära samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning så att deras behov blir tillgodosedda samt att röstmottagare vid vallokalerna är utbildade för att hjälpa väljarna.

 • Kommittén rekommenderar även konventionsstaten att säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning som väljs till ett offentligt förtroendeuppdrag får allt stöd som krävs, inklusive personliga assistenter.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Deltagande i det politiska och offentliga livet”? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller ”Deltagande i det politiska och offentliga livet”? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Rachele Cera, ”Article 29 [Participation in Political and Public Life]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)