Artikel 25 – Hälsa

Artikel 25 Hälsa

Konventionsstaterna erkänner att personer med funktionsnedsättning har
rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder
för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med
funktionsnedsättning med beaktande av jämställdhetsperspektivet, däribland
hälsorelaterad rehabilitering. Konventionsstaterna ska särskilt:

a) erbjuda personer med funktionsnedsättning samma utbud, kvalitet och standard avseende gratis eller subventionerad hälso- och sjukvård samt insatser och behandlingsprogram som erbjuds andra personer, även när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa samt befolkningsbaserade offentliga folkhälsoprogram,

b) erbjuda sådan hälsoservice som personer med funktionsnedsättning behö-
ver särskilt på grund av deras funktionsnedsättning, inklusive tidig upptäckt
och ändamålsenliga insatser, och service som är avsedd för att begränsa och
förebygga vidare funktionsnedsättning, bl.a. för barn och äldre,

c) erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster så nära personernas egna hemorter som möjligt, även på landsbygden,

d) kräva att hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller vård av samma kvalitet
till personer med funktionsnedsättning som till andra, inbegripet med
deras fria och informerade samtycke, genom att bl.a. höja medvetandet om
mänskliga rättigheter, värdighet, självständighet och behov för personer med
funktionsnedsättning, genom utbildning och utfärdande av etiska normer för
offentlig och privat hälsoservice,

e) förbjuda diskriminering av personer med funktionsnedsättning i fråga om
sjukförsäkringar och livförsäkringar, där sådana är tillåtna enligt nationell lag,
vilka ska erbjudas på ett rättvist och skäligt sätt, samt

f) förhindra diskriminerande underlåtenhet att erbjuda hälso- och sjukvård
samt hälsotjänster eller mat och dryck på grund av funktionsnedsättning

Vad innebär artikeln?

Hälsa handlar om något mer än att inte vara sjuk, det handlar om fysiskt, mentalt och socialt välmående. 

Artikel 25 ger alla personer med funktionsnedsättning rätt till bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

Vård får endast ges efter fritt och informerat samtycke från personen med funktionsnedsättning. För att ett samtycke ska kunna anses informerat ska personen med funktionsnedsättning ha fått tillgänglig information om den tilltänkta vårdens natur, syfte, konsekvenser och risker. Samtycke kan ges genom stödjande beslutsfattande. Men aldrig genom ställföreträdande beslutsfattande, vilket betyder att någon annan person fattar beslut åt dig.

Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till samma utbud, kvalitet och standard av gratis eller subventionerad hälso- och sjukvård som erbjuds andra. Personer med funktionsnedsättning får alltså inte diskrimineras inom hälso- och sjukvården. 

Övervakningskommittén framhåller särskilt att äldre och kvinnor med funktionsnedsättning inte får utsättas för diskriminering. Äldre med funktionsnedsättning ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster som andra.

 • Personer med funktionsnedsättning ska också få tillgång till sådan hälso- och sjukvård som de behöver på grund av sin funktionsnedsättning. Åtgärder ska vidtas för att funktionsnedsättningar ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt. 
 • Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras när det gäller sjuk- och livförsäkringar. Sådana försäkringar ska erbjudas personer med funktionsnedsättning på ett rättvist och skäligt sätt.

 • All information om vård, behandlingar, allmänna hälsobefrämjande åtgärder och folkhälsoprogram ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller även all information som rör sexualupplysning och reproduktiv hälsa.

 • Vårdpersonal ska utbildas i mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras behov. Alla vårdutbildningar ska ha ett människorättsbaserat förhållningssätt till funktionsnedsättning. Detta förhållningssätt ska också framgå av etiska standarder för hälsovård, offentligt såväl som privat. 

 • Åtgärder ska även vidtas för att begränsa  och förebygga funktionsnedsättning.

Rätt till stödjande beslutsfattande

En person som har behov av hjälp för att kunna fatta beslut ska få den hjälpen. Men enligt övervakningskommittén får inte den hjälpen övergå i ett ställföreträdande beslutsfattande, vilket innebär att en person bestämmer istället för en annan person – ungefär som en förälder får bestämma över sitt minderåriga barn.

Enligt artikel 12 i Funktionsrättskonventionen ska istället den som behöver hjälp att fatta sina egna beslut få ett stödjande beslutsfattande.

Det innebär att du ska få det stöd du behöver för att kunna fatta dina egna beslut. Detta innebär också att:

 • Det inte är tillåtet att neka dig självbestämmande och rättshandlingsförmåga på grund av en medicinsk bedömning av din förmåga att fatta beslut.

  Det är inte heller tillåtet att använda en sådan bedömning för att avgöra om du ska få stöd för att fatta dina egna beslut. Att du har behov av stöd för att fatta dina egna beslut får inte heller användas som skäl för att begränsa din rätt att bestämma själv.

 • Du har rätt att själv, med stöd om så krävs, ha hand om din ekonomi.

 • Du har rätt att äga och hantera egendom och att kunna ta lån.

 • Du har rätt att själv fatta beslut om vård och medicinsk behandling.
  Du har rätt att inte utsättas för påtvingad sådan behandling. Du har rätt att inte bli instängd på en vårdavdelning på grund av ditt psykiska mående.

 Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 25 ska särskilt läsas tillsammans med:

Rekommendationer till Sverige

Det finns inga rekommendationer från FN-kommittén som direkt hänvisar till artikel 25.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom hälsoområdet? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller hälsa? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Ilja Richard Pavone, ”Article 25 [Health]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Länk: NSPH – Artiklar om diskriminering: God man och förvaltare