Artikel 21 – Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information

Artikel 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information

Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på lika villkor som andra och genom alla former av kommunikation som de själva väljer enligt definitionen i artikel 2, däribland genom att:

a) utan dröjsmål och extra kostnader förse personer med funktionsnedsättning med information som är avsedd för allmänheten i tillgängligt format och
teknologi anpassad för olika funktionsnedsättningar,

b) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, alternativ och kompletterande kommunikation och alla andra
tillgängliga medel, former och format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt,

c) uppmana enskilda leverantörer av tjänster till allmänheten, däribland genom Internet, att erbjuda information och service i tillgängliga och användbara
format för personer med funktionsnedsättning,

d) uppmuntra massmedierna, däribland leverantörer av information genom Internet, att göra sina tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, samt

e) erkänna och främja användning av teckenspråk.

Vad innebär artikeln?

Artikel 21 ger alla personer med funktionsnedsättning rätt: 

 • Att på lika villkor som andra kunna utöva sin yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt att ha lika tillgång till information.

 • Att på lika villkor kunna söka, ta emot och sprida information genom alla former av kommunikation.

Dessa rättigheter gäller oavsett vilken sorts funktionsnedsättning den enskilde har och oavsett svårighetsgrad.

Det här ska staten och myndigheterna göra:

 • Alla allmänna handlingar och offentlig information ska tillhandahållas i tillgängliga format till den som begär att få ta del av en sådan handling.

 • I offentliga sammanhang ska personer med funktionsnedsättning kunna använda sig av teckenspråk, punktskrift och alla andra former av alternativa kommunikationssätt.

 • Företag som erbjuder tjänster till allmänheten ska uppmanas att ha tillgänglig information och service. Även TV, tidningar, playtjänster, internetbaserade nyhetstjänster och andra massmedier ska uppmuntras att göra sina tjänster tillgängliga.

 • Den senaste standarden för webbtillgänglighet ska följas. Det innebär också att sådan information som företag tillhandahåller också ska finnas tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

 • Staten ska erkänna och främja användning av teckenspråk.
  Bland annat genom att utbilda i teckenspråk, se till att det finns kvalificerade teckenspråkstolkar och se till att det går att använda sig av teckenspråk i alla olika miljöer, särskilt inom utbildning, arbetsliv och i samhällslivet.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 21 ska i första hand läsas tillsammans med följande artiklar:

Men även de här artiklarna går att kombinera med artikel 21:

Utmaningar för Sverige

Det finns inga rekommendationer från FN-kommittén som hänvisar direkt till artikel 21.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information”? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller ”Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information”? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Rachele Cera, ”Article 21 [Freedom of Expression and Opinion, and Access to Information]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Lämna en kommentar