Artikel 11 – Risksituationer och humanitära nödlägen

Artikel 11 Risksituationer och humanitära nödlägen

Konventionsstaterna ska, i enlighet med sina åtaganden enligt internationell rätt, innefattande den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.

Vad innebär artikeln?

Artikel 11 handlar om konventionsstaternas ansvar för att skydda och hjälpa personer med funktionsnedsättning i risksituationer, väpnade konflikter, naturkatastrofer med mera.

  • Det handlar bland annat om att planer och hantering av olika nödsituationer ska ta hänsyn till ett funktionshinderperspektiv.

  • Skydd för personer med funktionsnedsättning ska säkerställas.

  • Ingen person med funktionsnedsättning får lämnas efter vid en katastrof eller annan nödsituation. Funktionsrättsorganisationer ska involveras i arbetet med riskplanering- och hantering.

  • Information vid nödsituationer ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

  • System för riskhantering med mera ska utformas enligt principen om universell utformning. Räddningstjänst och andra relevanta personalgrupper ska tränas och få utbildning i behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén berör artikel 11:

  • Kommittén uttrycker oro över bristen på information om konventionsstatens insatser för att minska risker och dess beredskap för att ge personer med funktionsnedsättning det stöd som behövs i händelse av katastrof.

  • Kommittén rekommenderar att konventionsstaten åtar sig att säkerställa att åtgärder för förebyggande av risker vid katastrofer är fullt tillgängliga och inkluderande för personer med funktionsnedsättning, och att vidta åtgärder för att säkerställa sin beredskap för att ge personer med funktionsnedsättning det stöd som krävs i händelse av en katastrof.

Uppföljning och påverkansarbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande nationella ansvaret för skydd och säkerhet för alla som befinner sig i risksituationer. Planering och genomförande av en räddningsinsats är huvudsakligen en kommunal angelägenhet.

  • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?
  • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området Risksituationer och humanitära nödlägen? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

  • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller Risksituationer och humanitära nödlägen? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Giovanni Carlo Bruno, ”Article 11 [Situations of Risk and Humanitarian Emergencies]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017,  The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary, http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Lämna en kommentar