Artikel 8 – Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning

Artikel 8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning

1. Konventionsstaterna åtar sig att vidta omedelbara, effektiva och ändamålsenliga åtgärder

a) för att höja medvetandet i hela samhället, däribland på familjenivå, om personer med funktionsnedsättning och för att främja respekten för deras rättigheter och värdighet,

b) för att bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor med avseende på personer med funktionsnedsättning, däribland sådana som grundas på kön och ålder, inom alla livets områden, samt

c) för att höja medvetandet om kapaciteten hos och bidrag från personer med funktionsnedsättning.

2. Åtgärder i detta syfte innefattar följande:

a) att initiera och genomföra verkningsfulla kampanjer för att höja allmänhetens medvetande,

i) om att hysa en mottaglig inställning till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning,

ii) om att främja en positiv inställning och ett högre socialt medvetande gentemot personer med funktionsnedsättning, samt

iii) om att främja erkännande av färdigheter, meriter och förmågor hos personer med funktionsnedsättning samt av deras bidrag på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden.

b) att på alla nivåer i undervisningssystemet, däribland hos alla barn från tidig ålder, uppmuntra en inställning präglad av respekt för rättigheterna för personer med funktionsnedsättning,

c) att uppmuntra alla massmedier att framställa personer med funktionsnedsättning på ett sätt som är förenligt med denna konventions syfte,

d) att främja utbildningsprogram som ökar medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Vad innebär artikeln?

Artikel 8 handlar i mångt och mycket om att bekämpa sociala hinder – samhällets, individers och familjers negativa attityder till personer med funktionsnedsättning. 

Det handlar om att motverka stigmatisering och verka för delaktighet och inkludering inom samhällets alla områden. Områden som lyfts fram som särskilt viktiga är utbildning och arbetsmarknad.

Staten ska vidta åtgärder för att höja medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter i hela samhället. Staten ska även bekämpa stereotyper och höja medvetenheten om kapaciteten hos personer med funktionsnedsättning.

Staten ska uppmuntra massmedier att framställa personer med funktionsnedsättning som rättighetsbärare och fullvärdiga samhällsmedborgare, utan att falla tillbaka på stereotyper om ”hjältar”, ”offer” eller ”skurkar”.

För att förverkliga artikel 8 ska staten bland annat göra följande:

 • Genomföra kampanjer

  Dessa ska vara grundade på den människorättsbaserade modellen för funktionshinder. De ska finnas i tillgängliga språk och tillgängliga format. Funktionshinderrörelsen ska involveras i framtagandet och utvärderingen av dessa. 

 • Ha en  öppen inställning till rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Främja en positiv inställning till personer med funktionsnedsättning.

  Det kan handla om att bekämpa stigmatisering, fördomar, mobbing av alla former, hatbrott, kulturella föreställningar med mera.

 • Främja erkännande av personer med funktionsnedsättnings förmågor, färdigheter och meriter.

  Staten ska även främja detta särskilt när det gäller arbete och arbetsmarknad.

 • Lära alla barn att respektera personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter,

 • Uppmuntra massmedier att framställa personer med funktionsnedsättning i överensstämmelse med den människorättsbaserade modellen av funktionshinder.

  Utbildning och träning bör främjas för att media ska respektera värdigheten hos personer med funktionsnedsättning. 

 • Främja utbildningsprogram

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén hänvisar direkt till artikel 8:

 • Kommittén uttrycker oro över allmänhetens bristande kunskaper om olika funktionsnedsättningar, relevanta faktorer och behov av skälig anpassning som avser funktionsnedsättningar, i synnerhet inom utbildningssystemet och hos beslutsfattare.

  Kommittén uppmanar konventionsstaten att utarbeta en strategi för att öka allmänhetens kunskap om olika funktionsnedsättningar och att förstärka såväl en positiv som en informativ bild av män och kvinnor med funktionsnedsättning som värdiga, oberoende och kapabla individer som har alla de mänskliga rättigheter som erkänns i konventionen i syfte att undanröja sociala och kulturella hinder som diskriminerar i det offentliga livet.

  Kommittén rekommenderar vidare att särskilda program inrättas, i samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning, för att öka medvetenheten hos anställda i offentlig sektor.

  Kommittén uttrycker oro över bristen på främjande av innehållet i konventionen till offentliganställda och privata aktörer. Framför allt gäller detta de nya begrepp som har införlivats i systemet för mänskliga rättigheter som skälig anpassning och diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

 • Kommittén rekommenderar konventionsstaten att genomföra återkommande, regelbundna och kontinuerliga nationella kampanjer och andra utbildningsinsatser som riktar sig till offentliganställda och privata aktörer för att göra det möjligt för dem att sätta sig in i det allmänna och specifika i konventionens innehåll, som nyligen införlivats i regelverket för mänskliga rättigheter.

Uppföljning och påverkansarbete

I Sverige är det Myndigheten för Delaktighet, MFD, som har till uppdrag att följa upp kommuner, landsting/regioner och myndigheters insatser i förhållande till funktionshinderspolitikens mål. 

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området medvetandegörande? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Aurélie Baranger, ”Article 8 [Awareness-Raising]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)