Artikel 24 – Utbildning

Artikel 24 Utbildning

1. Konventionsstaterna erkänner rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning.

För att förverkliga denna rätt utan diskriminering och på
lika villkor, ska konventionsstaterna säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande inriktat på

a) full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde samt förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och den mänskliga mångfalden,

b) utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med funktionsnedsättning samt av deras mentala och fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter, samt

c) att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att effektivt delta i ett fritt samhälle.

2. För att förverkliga denna rätt, ska konventionsstaterna säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet på grund av funktionsnedsättning och att barn med funktionsnedsättning inte utestängs från kostnadsfri obligatorisk grundutbildning eller från undervisning som följer efter grundutbildning, på grund av funktionsnedsättning,

b) personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, får tillgång till en inkluderande och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till undervisning som följer efter grundutbildning på sina hemorter,

c) skälig anpassning erbjuds utifrån personliga behov,

d) personer med funktionsnedsättning ges nödvändigt stöd inom det allmänna utbildningssystemet för att underlätta deras ändamålsenliga utbildning, samt

e) ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering.

3. Konventionsstaterna ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att lära sig praktiska och sociala färdigheter för att underlätta deras fulla och likvärdiga deltagande i utbildning och som samhällsmedlemmar. I detta syfte ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder, bland annat för att:

a) underlätta inlärning av punktskrift, alternativ skrift, alternativa och kompletterande former, medel och format för kommunikation samt rörelse- och orienteringsförmågan och underlätta kamratstöd och mentorskap,

b) underlätta inlärning av teckenspråk och främja dövsamhällets språkliga identitet, samt

c) säkerställa att utbildning av personer, särskilt av barn, med synskada eller dövblindhet eller som är döva eller hörselskadade, ges på de mest ändamålsenliga språken, formerna och medlen för kommunikation för den enskilde och i miljöer som maximerar kunskapsrelaterad och social utveckling.

4. För att säkerställa förverkligandet av denna rättighet ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa lärare, även lärare med funktionsnedsättning, som är kunniga i teckenspråk och/eller punktskrift, och för att utbilda yrkeskunniga personer och personal som är verksamma på alla utbildningsnivåer.

Denna utbildning ska omfatta kunskap om funktionshinder
och användning av lämpliga alternativa och kompletterande former,
medel och format för kommunikation, utbildningstekniker och material för att stödja personer med funktionsnedsättning.

5. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till allmän högre utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra. I detta
syfte ska konventionsstaterna säkerställa att skälig anpassning erbjuds personer med funktionsnedsättning

Vad innebär artikeln?

Artikel 24 innebär att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till en grundskoleutbildning och gymnasieutbildning av god kvalitet inom det allmänna utbildningssystemet.

Ingen person får vägras utbildning på grund av sin funktionsnedsättning.

I en allmän kommentar till artikel 24 framhåller övervakningskommittén att utbildning är en förutsättning för ekonomisk och social inkludering i samhället.
Det är också en förutsättning för delaktighet.

Allmän kommentar om artikel 24

FN har publicerat en allmän kommentar som stöd i tolkningen av artikel 24: 
Länk: Allmän kommentar nr 4 om rätten till en inkluderande utbildning 

Vanlig skolgång – inte särskola

I Artikel 24 formuleras rätten till en tillgänglig grundskoleutbildning av god kvalitet. Utbildningen ska anpassas till elevernas behov och ta hänsyn till elevers olika sätt att lära. 

Elever med funktionsnedsättning ska inte åtskiljas från elever utan funktionsnedsättning. Alla elever ska få det stöd de behöver för att kunna utveckla sina akademiska, mentala och sociala färdigheter så långt som möjligt.

I den allmänna kommentaren om rätten till en inkluderande utbildning framhäver övervakningskommittén vid upprepade tillfällen att artikel 24 berättigar alla personer med funktionsnedsättning till en inkluderande utbildning.

Av den allmänna kommentaren framgår alltså att övervakningskommittén vill se ett enhetligt skolsystem –  särskola och andra åtskiljande skolformer för personer med funktionsnedsättning är inte accepterade enligt övervakningskommittén. 

Samtidigt är det viktigt att betona rätten till undervisning i olika språk samt former och medel för kommunikation i artikel 24 §3. Det inkluderar till exempel alternativ och kompletterande kommunikation, teckenspråk och främjande av dövsamhällets språkliga identitet.

Rätten till en inkluderande utbildning är en rättighet som ska uppfyllas ”gradvis”, vilket innebär att staten och dess myndigheter ska jobba så snabbt och effektivt som möjligt för att uppfylla denna rättighet. 

Vilka rättigheter och skyldigheter ger artikel 24?

 • Elever med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i lek, rekreation, skolutflykter, idrottsdagar och annan idrott på lika villkor som andra.
 • Läroplanerna ska vara flexibla, liksom undervisningsmetoderna.
  Fokus ska ligga på elevernas kapacitet och ambitioner istället för innehåll i läroplanen. Utbildningssystemet ska utformas på ett sätt som utgår från att elever lär sig på olika sätt, med tillgängliga miljöer och lämpligt stöd. Stöd och skälig anpassning ska ges.
 • Betyg ska ges på jämlika villkor och elever ska få en jämlik bedömning vid prov och tentor.  Det ska ges skälig anpassning så att examination kan göras på olika sätt.
 • Utbildning ska syfta till att elever ska nå sin fulla potential. Utbildningen ska verka för att elever med funktionsnedsättning ska utveckla sina mentala, fysiska och kommunikativa förmågor så långt som möjligt. 

Andra artiklar att hålla koll på

Rätten till utbildning är beroende av uppfyllandet av flera andra rättigheter för personer med funktionsnedsättning. På samma sätt är flera andra rättigheter beroende av att rätten till utbildning uppfylls för att själva kunna uppfyllas. 

Rätten till en inkluderande utbildning ska uppfyllas på ett sätt som fullt ut överensstämmer med de allmänna principerna i artikel 3. Tillgång till en fungerande och likvärdig utbildning är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta andra rättigheter, som exempelvis rätten till arbete på lika villkor som för andra – artikel 27 och rätten till en tillfredsställande levnadsstandard – artikel 28.

Både skolan, den pedagogiska miljön och kommunikationen i skolan ska vara tillgänglig. Tillgänglighet definieras i den allmänna kommentaren till artikel 9. I den allmänna kommentaren betonas att skolan ska vara universellt utformad och att inga nya skolor får byggas otillgängliga. Skolmaterial ska tillhandahållas i tillgängliga format.

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén hänvisar direkt till artikel 24:

 • Kommittén uttrycker oro över rapporter om att skolor kan vägra att ta emot
  vissa elever med funktionsnedsättning med hänvisning till organisatoriska och
  ekonomiska svårigheter.

 • Kommittén uttrycker vidare oro över de rapporter som
  pekar på att vissa barn med behov av omfattande stöd inte kan gå i skolan på grund av brist på stöd.

 • Kommittén yrkar på att konventionsstaten garanterar inkludering av
  alla barn med funktionsnedsättning i det ordinarie utbildningssystemet och
  säkerställer att de får det stöd som krävs.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom utbildningsområdet? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller utbildningsområdet? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Valentina Della Fina, ”Article 24 [Education]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Länk: FN-kommitténs allmänna kommentar nr 4 om artikel 24 –  Rätten till en inkluderande utbildningÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (Engelska)