Artikel 5 – Jämlikhet och icke-diskriminering

Artikel 5 Jämlikhet och icke-diskriminering

1. Konventionsstaterna erkänner att alla människor är lika inför och enligt lagen och utan någon diskriminering berättigade till lika skydd och lika förmåner enligt lagen.

2. Konventionsstaterna ska förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning och garantera personer med funktionsnedsättning lika och effektivt rättsligt skydd mot diskriminering på alla grunder.

3. För att främja jämlikhet och avskaffa diskriminering ska konventionsstaterna vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning tillhandahålls.

4. Särskilda åtgärder som är nödvändiga för att påskynda eller uppnå faktisk jämlikhet för personer med funktionsnedsättning ska inte betraktas som diskriminering enligt denna konvention.

Vad innebär artikeln?

Artikel 5 innebär bland annat följande:

 • Alla personer med funktionsnedsättning är lika inför och enligt lagen.

 • Alla personer med funktionsnedsättning har lika rätt till lagens skydd och lika förmåner enligt lagen.

 • Alla diskriminering mot personer med funktionsnedsättning ska förbjudas.

 • Personer med funktionsnedsättning ska ha lika och effektivt skydd mot diskriminering. Skälig anpassning ska tillhandahållas.

 • Särskilda åtgärder som vidtas för att uppnå faktisk jämlikhet utgör inte diskriminering under konventionen, så länge dessa åtgärder är nödvändiga.

FN:s övervakningskommitté tar upp följande former av diskriminering:

 • Direkt diskriminering

  Om en person på grund av en funktionsnedsättning behandlas sämre än en person utan denna funktionsnedsättning och de är i en jämförbar situation är det direkt diskriminering. Detta under förutsättning att det saknas ett sakligt och acceptabelt skäl för att behandla personerna olika.

  När det gäller diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning fastslår övervakningskommittén att det kan vara direkt diskriminering i vissa fall även om det inte finns en jämförbar situation.

 • Indirekt diskriminering

  Om två personer behandlas lika trots att de är i olika situationer kan det vara indirekt diskriminering. 

  Detta om en till synes neutral bestämmelse, praxis eller krav särskilt missgynnar personer med funktionsnedsättning. 

  Ett ytterligare krav är att det inte får finnas ett sakligt och acceptabelt skäl för att tillämpa kravet.

 • Diskriminering på grund av anknytning

  Det här betyder att personen som diskrimineras har en anknytning till en person med funktionsnedsättning och diskrimineras på grund av denna.

 • Strukturell eller systemisk diskriminering
  Detta kan handla om dolda eller öppna diskriminerande institutionella mönster, kulturella traditioner eller sociala normer. Det handlar också om skadliga stereotyper gällande såväl kön, genus som funktionsnedsättning.

 • Underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén hänvisar till artikel 5:

 • Kommittén uttrycker oro över att det nya lagförslaget, som klassificerar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, undantar företag som har färre än 10 anställda.

 • Kommittén uttrycker oro över att principen underlåtenhet att göra skälig anpassning inte har en allmän tillämpning i den svenska statens rättsliga ramverk och att myndigheter på olika nivåer i förvaltningen inte är bundna av denna lagstadgade skyldighet.

 • Kommittén yrkar på att konventionsstaten ser över lagförslaget så att det överensstämmer till fullo med bestämmelserna i artikel 5 i konventionen.

 • Kommittén yrkar också på att konventionsstaten vidtar alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning föreskrivs i hela samhället, såväl i offentliga som yrkesmässiga sammanhang, utan undantag och i överensstämmelse med principen om lika möjligheter för alla.

 • Kommittén yrkar vidare på att konventionsstaten antar en juridisk definition av skälig anpassning och införlivar den i alla relevanta författningar så att den kan tillämpas i alla delar av förvaltningen, inklusive den rättsliga och den administrativa.

 • Kommittén uttrycker oro över de system som hanterar flerfaldig diskriminering, till exempel funktionsnedsättning kombinerat med kön eller etnicitet och anser att de behöver utvecklas mer.

 • Kommittén rekommenderar att konventionsstaten undersöker om den struktur som för närvarande används för att hantera situationer av flerfaldig diskriminering är lämplig.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området jämlikhet och icke-diskriminering? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller jämlikhet och icke-diskriminering? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Andra artiklar att hålla koll på:

 • Artikel 2 – Definitioner
  ”Skälig anpassning” är ett krav som följer av det förbud mot diskriminering som finns i Funktionsrättskonventionen. I Artikel 2 definieras begreppet. 

 • Artikel 3 – Allmänna principer

Källor och webbresurser

Rachele Cera, ”Article 5 [Equality and Non-Discrimination]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

1 svar på ”Artikel 5 – Jämlikhet och icke-diskriminering”

Kommentarer är stängda.