Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling

1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Vad innebär artikeln?

Artikel 15 innebär ett absolut skydd från att utsättas av tortyr eller grym behandling från det offentliga och tjänstemän. Artikel 15 innebär bland annat att:

 • Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till frihet från tortyr eller grym, inhuman eller kränkande behandling eller bestraffning.

 • Ingen får, utan fritt och informerat samtycke, utsättas för medicinska eller andra vetenskapliga experiment.  Ett samtycke genom ställföreträdande beslutsfattande är aldrig tillåtet.

 Vilken typ av behandling är förbjuden enligt artikel 15?

Det kan handla om många olika saker – påtvingad institutionalisering, isolering, fastlåsning, ofrivillig behandling, tvångssterilisering, kroppsstraff, elchocker, ofrivillig eller överdriven medicinering och alla andra former av ofrivillig medicinsk behandling.

Åtgärder som syftar till att behandla eller minska följderna av en funktionsnedsättning kan också vara förbjuden enligt artikel 15 – om åtgärderna sker utan samtycke.

OBS! Det kan variera vilken grad av lidande som den enskilde behöver utsättas för att det ska vara fråga om tortyr eller annan förbjuden behandling. Att personen har en funktionsnedsättning kan påverka bedömningen.

Det innebär exempelvis att det krävs mindre våld för att en person med allvarlig smärtproblematik ska ha utsatts för tortyr än för någon som saknar sådan problematik.

 • Personer med funktionsnedsättning som är berövade sin frihet ska behandlas väl och få de skäliga anpassningar som behövs. Om så inte sker kan detta innebära en kränkning av artikel 15.

  Personal som i olika sammanhang jobbar med personer med funktionsnedsättning ska utbildas i rättigheter för personer med funktionsnedsättning. All sådan personal, oavsett om verksamheten är offentligt driven eller inte, omfattas av tortyrförbudet. Detta innebär att staten har en skyldighet att se till att ingen sådan personal utsätter personer med funktionsnedsättning för tortyr eller annan otillåten behandling.

 • Det ska finnas en samhällsfunktion som har till uppgift att förhindra och förebygga tortyr. Den ska kunna utöva tillsyn över alla verksamheter där personer med funktionsnedsättning kan vara berövade sin frihet, inklusive boenden med särskild service.

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 15, 16 och 17 skyddar delvis samma intressen, frihet från övergrepp och våld. Behandling som inte så allvarlig att den faller under artikel 15 kan falla in under artikel 16.

Ofrivillig medicinsk behandling som inte är tillräckligt allvarlig för artikel 15 kan däremot skyddas av artikel 17. Allvarliga övergrepp som inte utförs av det offentliga och dess tjänstemän skyddas av artikel 16.

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén berör artikel 15:

 • Kommittén är djupt oroad över det rapporterade antalet fall som rör användning av elbehandling och att det är möjligt att använda detta som tvångsvård.

  Kommittén är också oroad över rapporterna om att dessa behandlingar oftare utförs på kvinnor.

 • Kommittén rekommenderar att konventionsstaten avskaffar användningen av metoder för behandling av personer med psykosocial funktionsnedsättning på sjukvårdsinrättningar om samtycke saknas.

  Kommittén rekommenderar vidare konventionsstaten att tillhandahålla utbildning till medicinska yrkesgrupper och personal inom vården och andra liknande inrättningar om förhindrande av tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, i enlighet med konventionen.

  Kommittén uttrycker oro över de metoder som används vid tvångsvård eller ofrivillig behandling av pojkar och flickor med funktionsnedsättning i psykiatriska vårdmiljöer, i synnerhet användningen av remmar och bälten samt användningen av avskiljning som Barnombudsmannen rapporterat om.

  Kommittén yrkar på att konventionsstaten följer Barnombudsmannens rekommendationer när det gäller pojkar och flickor med funktionsnedsättning. 

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling”? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller ”Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling”? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Antonio Marchesi, ”Article 15 [Freedom from Torture or Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Lämna en kommentar