Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bland annat genom att säkerställa att:

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bland annat sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga
på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras
behov.

Vad innebär artikeln?

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt att välja var och med vem man vill bo på lika villkor som andra. Ingen ska vara tvungen att bo i en särskild boendeform.

Alla personer med funktionsnedsättning har dessutom rätt till det stöd som behövs för att de ska kunna vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället och kunna välja vem de vill bo med.

Alla tjänster som tillhandahålls allmänheten och alla verksamheter som är öppna för allmänheten ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer:

En person med funktionsnedsättning ska kunna bo i ett eget hus, i egen bostadsrätt eller hyresrätt; med eller utan familj.

Personen ska ha lika rätt som andra att bo kvar i sin bostad. Det innebär bland annat att en person med funktionsnedsättning som har ett förstahandshyreskontrakt endast kan förlora det på de grunder som fastslås i hyreslagen (Jordabalken kapitel 12).

En  av statens kärnskyldigheter är att säkerställa frihet från diskriminering när det handlar om tillgång till bostäder. Detta både när det gäller kostnader och tillgänglighet. Nya och renoverade bostäder ska vara tillgängliga.

En person med funktionsnedsättning har rätt att bo tillsammans med sin familj, oavsett boendeform. Kommittén har i utkastet till den allmänna kommentaren nr 5 över artikel 19 slagit fast att institutioner strider mot rätten till ett oberoende liv i samhället.

 • Kommittén anser att varje form av boende där personer med funktionsnedsättning klumpas samman, bor segregerat och avskilt från samhället, där de tvingas följa fastlagda dagliga rutiner och inte själva får bestämma hur deras dagar ska se ut och inte kan vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället utgör en institution.

 • Kommittén anser att gruppbostäder är institutioner.

 • Rätten att välja var man vill bo handlar inte bara om fysisk plats, utan om kontroll, självbestämmande och oberoende.

Förutom personlig assistans kan det exempelvis handla om olika typer av stöd i hemmet, ledsagning, avlösning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Alla personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva ett oberoende liv.

Stöd ska kunna ges för att leva ett fullt delaktigt och inkluderat liv i samhället, med möjligheter till arbete, utbildning, familj och relationer. Den bedömning som görs av en enskild persons rätt till stöd ska följa den människorättsbaserade modellen för funktionshinder. Det handlar alltså om att bedöma vilket stöd personen behöver för att komma förbi de samhälleliga hindren för ett delaktigt och inkluderat liv.

Rätten till stöd för ett oberoende liv är en social och ekonomisk rättighet och därmed ska Sverige genomföra denna rättighet gradvis.

Det handlar om exempelvis sjukhus, vårdcentraler, skolor, universitet, biografer, restauranger, fik, affärer och shoppingcentrum m.m.

Denna punkt handlar om allmänna tjänster och verksamheter. Exempelvis artikel 25 och artikel 26 om rätten till högsta möjliga standard av hälsa och till rehabilitering och habilitering tar upp rätten till funktionshinderspecifika tjänster.

Allmän kommentar om artikel 19

FN-kommittén har publicerat ett utkast till en allmän kommentar om artikel 19. Än så länge finns dokumentet bara tillgängligt på engelska.

Länk Utkast till den allmänna kommentaren nr  5 om artikel 19

Andra artiklar att hålla koll på

Artikel 19 ska läsas tillsammans med konventionens andra rättigheter och med de allmänna principerna.

Det innebär en möjlighet att leva ett oberoende, självbestämt, fullt delaktigt och inkluderat liv i ett samhälle som respekterar funktionsnedsättningar som en del av den mänskliga mångfalden.

Det innebär vidare att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra ska ha möjlighet till delaktighet och inkludering i arbetsmarknad, utbildning, kultur och fritid, politik och offentliga uppdrag – och till det stöd som behövs för att uppnå det.

Se artikel 19 läst tillsammans med:

Artikel 27 – Arbete och sysselsättning
Artikel 24 – Utbildning
Artikel 29 –  Deltagande i det politiska och offentliga livet
Artikel 30 – Deltagande i kulturliv, rekreation…

Rekommendationer till Sverige

Följande rekommendationer från FN-kommittén berör artikel 19:

 • Kommittén uttrycker oro över att den statligt finansierade personliga
  assistansen har dragits in för ett antal personer sedan 2010 på grund av en ändrad tolkning av ”grundläggande behov” och ”andra personliga behov”, och att personer som fortfarande får assistans drabbats av kraftiga minskningar utan kända eller till synes motiverade skäl.

  Kommittén är vidare oroad över det rapporterade antalet
  beslutade insatser enligt den svenska lagen om stöd och service som inte verkställs.

 • Kommittén rekommenderar att konventionsstaten säkerställer att
  program för personlig assistans ger tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd
  för att säkerställa att en person kan leva ett självständigt liv i samhället.

Uppföljning och påverkansarbete

 • Hur ser du på rekommendationerna från kommittén? Är de fortfarande aktuella?

 • Vad behöver myndigheterna göra för att uppfylla konventionen inom området ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”? Hur är läget i din kommun/ditt landsting? Hur är läget på riksnivå?

 • Hur ser det aktuella kunskapsläget ut när det gäller ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”? Känner du till några aktuella rapporter/aktuell forskning inom området? Tipsa oss gärna i så fall.

Källor och webbresurser

Giuseppe Palmisano, ”Article 19 [Living Independently and Being Included in the Community]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary, 
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Länk: Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

Länk: Utkast till den allmänna kommentaren nr 5 om artikel 19 (Engelska)

Lämna en kommentar